FAQ

Preguntes Freqüents

Actualment el Berguedà es troba a la cua de Catalunya en matèria de recollida selectiva. La mitjana catalana es troba en el 38-39% de recollida selectiva, mentre que al Berguedà el resultat actual és del 30%.

El marc legal català i les directives europees obliguen a assolir uns objectius de reciclatge del 60% l’any 2020. Amb l’actual model de recollida selectiva, on el ciutadà voluntàriament decideix si recicla o no, el sostre és del 40-45%.

Analitzant tots els models de recollida a nivell català i internacional, s’observa com el sistema que millors resultats obté és la recollida porta a porta. Els municipis amb recollida porta  a porta  a Catalunya arriben al 80-85% de recollida selectiva, i de mitjana obtenen uns resultats del 70%.

D’altra banda, el cost de l’abocador incrementa any rere any degut a l’increment del cànon per la deposició del rebuig. Aquest cànon es va implantar l’any 2010, amb un import de 10 €/tona. Actualment ha incrementat fins al 37 €/tona i s’ha aprovat que l’any 2020 arribi a 50€/tona. Aquest cànon s’afegeix al cost propi de l’abocador, de manera que com més residus es destinin a aquesta instal·lació major increment del cost de tractament, el qual es reflecteix de forma directa a la taxa. L’única manera que hi ha de mantenir la taxa actual és incrementar la recollida selectiva i reduir la resta.

Per tant, la recollida porta a porta és la que permet assolir millors resultats, reduir l’impacte ambiental associat a l’abocament de residus, fomentar l’economia circular, complir amb el marc legal i contenir el cost associat a la gestió dels residus.

El model de recollida porta a porta és el més estès a Europa. Grans ciutats com Milà, Munich, Berlín, Parma, Londres, Berna, Ljubljana, tenen implantada la recollida porta a porta amb resultats de recollida selectiva que superen el 60%.

A Catalunya actualment hi ha més de 150 municipis amb recollida porta a porta. Abans que al Berguedà aquest model s’ha implantat la Pallars Sobirà, a L’Anoia, a gran part de la comarca d’Osona i, al mateix temps que s’implanti al Berguedà, també es farà a 22 municipis del Segrià. D’altra banda, ciutats com Barcelona, Girona i Lleida, ja han iniciat barris pilot.

Per què el porta a porta comporta millors resultats de recollida selectiva?

Perquè s'individualitza l'aportació, la qual cosa permet identificar l’usuari, ja que els residus es deixen davant de cada portal i si no es lliuren correctament no es recullen. Això obliga a separar els residus a qui actualment no ho fa. Aquest canvi genera rebuig social fins al moment d’implantar-ho, ja que majoritàriament la gent no separa i és reticències als canvis són molt fortes.

La primera és que s'eliminen els contenidors del carrer. Estem molt acostumats a aquesta imatge, però la realitat és que ningú els vol davant de casa i que massa sovint s'hi acumulen mobles i trastos i s'abandonen bosses fora dels contenidors.

El fet d'eliminar els contenidors i deixar-ho davant del portal fa que ja no ens haguem de desplaçar fins els contenidors, que moltes vegades no estan agrupats. Aquest és una avantatge sobretot per la gent gran.

Finalment, el fet que els elements amb els deixem els residus al carrer portin un xip incorporat, fa que el sistema estigui preparat per implantar un futur pagament per generació, on qui més recicli menys pagui.

La recollida porta a porta és més cara, però com que es recullen més residus separats, es redueix el cost d’abocador i incrementen els ingressos, de manera que s’aconsegueix estabilitzar el cost. Amb el sistema actual el cost puja any rere any, perquè cada vegada és més car portar residus a l’abocador. A més, la recollida porta a porta comporta un increment important en la creació de lloc de treball. Deixem de pagar per enterrar residus i ho destinem a generar ocupació.

Els resultats s’assoleixen d’un dia per l’altre. La primera setmana ja s’assoleix. En el cas més recent de l’Anoia van passar del 17% de recollida selectiva al 90% en una setmana i després de 2 mesos s’ha estabilitzat en el 86%.

  1. Permet controlar el servei i resoldre incidències. Moltes vegades hi ha queixes de cubells o bosses no recollides. Amb les lectures dels xips els tècnics que fan el seguiment poden veure de seguida què s’ha recollit i què no.
  2. Permet resoldre les incidències detectades en menys de 24h. El fet que les incidències puguin recollir i es puguin associar a un habitatges permet als tècnics informar de forma immediata a l’afectat i resoldre la incidència
  3. És una eina de corresponsabilització. Amb el model actual aquells qui reciclen i els qui no ho fan paguen exactament la mateixa taxa. Amb el control dels xips en un futur es pot acabar implantant un sistema on aquells que més reciclin menys paguin. El concepte, en aquest cas, és el mateix que quan parlem de l’aigua, la llum i el gas. Si tinguéssim un comptador únic a la ciutat per l’aigua, la llum o el gas, probablement el consum incrementaria perquè la factura es pagaria entre tots i no hi hauria una major cost per aquells que consumeixen més. El mateix passa amb els residus, si no hi ha un control per determinar qui recicla i qui no ho fa, només aquells que estan molt sensibilitzats separen en origen totes les fraccions. Implantant un control, “un comptador dels residus”, la major part de la ciutadania incorpora nous hàbits de separació.

No és una qüestió de control per control. No ens preguntem si amb el comptador de l'aigua, la llum o el gas ens controlen; tampoc ens ho preguntem amb les matrícules dels cotxes i els radars. Igual que l'aigua que consumim, o la llum o el gas que gastem es controla a través d'un comptador per després pagar cadascú la seva factura amb els residus ha d'acabar passant el mateix. Per tant, no és una qüestió de control si no de corresponsabilització.

Ningú que participi del porta a porta, encara que cometi errors o equivocacions, serà sancionat. Únicament seran objecte de sancions les actuacions incíviques com l'abandonament de bosses no estandarditzades a la via pública o en papereres o l'abandonament de mobels o altres residus voluminosos.

No s’obre cap bossa. Els equips de recollida veuen ràpidament si el material lliurat és correcte sense necessitat d’obrir cap bossa. Com? Els envasos, si estan ben separats no pesen; l’orgànica s’ha de treure en bossa compostable i sense obrir-la s’intueix el seu contingut; el paper i cartró es treu sense bossa, de manera que es veu si està correctament separat.

Únicament s’obriran les bosses abandonades i no homologades perquè aquests fet si que són actes incívics objectes de sanció.

El xip està associat a un habitatges, és a dir a una adreça. Les dades amb les que es treballa són les mateixes que les actuals (associades a la taxa de residus). Totes les dades que es recolliran en el moment de lliurar el kit del porta a porta, es faran d’acord amb la legislació vigent i amb el consentiment del ciutadà.

Pots anar a l’àrea d’emergència i accedir-hi amb la targeta. Les àrees d’emergència estaran tancades i els usuaris tindran targetes per accedir-hi, que es repartiran en el mateix moment de repartir el kit. Hi haurà un nombre limitat d’obertures a l’any, ja que cal garantir que realment aquesta àrees només s’utilitzi en cas d’emergència.

En el cas de segones residències cada ajuntament ho gestionarà com millor consideri i es donarà l’opció d’ampliar el nombre d’obertures de l’àrea, tot i que sempre que es prevegin estades llargues caldria que participin en el servei.

Perquè si no ho fem es podria convertir en un abocador. Les emergències són escasses al llarg de l’any. Bàsicament ens serveis per quan hem de marxar uns dies i no podem deixar els residus al carrer els dies que toca. Això es pot produir un màxima de 10 vegades a l’any. En casos excepcionals s’incrementarà el permís, sempre que se sol·liciti i que l’Ajuntament ho consideri oportú.

  1. El cubell airejat amb la bossa compostable justament el que fa és reduir les males olors, perquè al ser airejat, permet la circulació de l’aire i s’evaporen els líquids, que és el que provoca mala olor. Quan el cubell és tancat aquests líquids es condensen a les parets del cubell i acaben al fons fent especialment pudor.
  2. No mengem peix cada dia i l’orgànica es recull 3 cops a la setmana
  3. Tenim un cubell petit airejat per la cuina i un altre que és per treure al carrer. Si algun dia tenim una bossa que fa mala olor la podem agafar i posar-la dins el cubell tancat, que podem deixar a la terrassa o a la galeria. D’aquesta manera no ens molestarà.

És una pegunta recurrent sempre que s’implanta un porta a porta, però no passa mai, perquè els veïns es cuiden cadascú del seu cubell i el sistema de cubells amb xip de seguida permet veure qui no participa. Aquest mateix fet desincentiva aquests comportaments. En qualsevol cas, si passés això caldria informar al Consell Comarcal i enviaria un inspector.

Les bosses es lliuren gratuïtament a l’oficina que s’obrirà a cada municipi. Durant la campanya d’implantació se us informarà de l’horari d’obertura i de les ubicacions de les oficines.

Les reposicions de cubells seran gratuïtes. Caldrà realitzar-les al Consell Comarcal o a l’oficina que s’obrirà a cada municipi. Durant la campanya d’implantació se us informarà de l’horari d’obertura i de les ubicacions de les oficines.